Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, vykonává práci, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Veřejnoprávní subjekty mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání.

V našem zařízení ochranu oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém upravuje Směrnice č. 26, která stanovuje způsoby a postupy řešení oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Tato směrnice se vztahuje výlučně na osobu uvedenou v §2 odst.3 a) zákona, tzn. osobu vykonávající závislou práci v základním pracovním poměru u zaměstnavatele. Všechny ostatní osoby se tímto vylučují z přijímání oznámení podle této interní směrnice.

Oznamovatel může podat oznámení zaměstnavateli prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to písemně i ústně nebo na žádost osobně.

Oznámení lze učinit u: Ing. Lenky Mrvové (dále jen "příslušná osoba"), a to následujícím způsobem:

a) elektronicky na e-mailovou adresu: whisteblowing@vustrilky.cz;

b) nebo písemně na adresu zaměstnavatele: VÚ, SVP HELP, ZŠ a SŠ, Zámecká 107, 768 04 Střílky, oznamovatel je povinen na oznámení uvést "pouze k rukám Ing. Lenky Mrvové – neotevírat.";

c) nebo telefonicky na čísle: + 420 770 131 205 od pondělí do pátku v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně.

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.Vložte svůj text...